بخشنامه معاونت محترم آموزشی با شماره ۸۲۴۹۹۵ت‌ه مورخ ۲۰تیر۹۵