آرشیو اخبار

هفته ی جنگ هفته ی افتخار است، هفته ی مقدس است، در حقیقت جشن است، عید است و یك بزرگداشتی[ است] از روحیه ی مردم، ایثار مردم و مقاومت مقدس و دفاع مقدس.

هفته ی جنگ هفته ی افتخار است، هفته ی مقدس است، در حقیقت جشن است، عید است و یك بزرگداشتی[ است] از روحیه ی مردم، ایثار مردم و مقاومت مقدس و دفاع مقدس.

ادامه مطلب