اسلایدر - آرشیو

بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران 96/1/28

بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران 96/1/28

بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران

ادامه مطلب
دکتر بزرگ حداد: لازم است فرصت‌های شغلی و وضعیت نسبی اشتغال در استان‌ها احصا شود.

دکتر بزرگ حداد: لازم است فرصت‌های شغلی و وضعیت نسبی اشتغال در استان‌ها احصا شود.

دکتر بزرگ حداد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست هم اندیشی روسا و معاونین مراکز مازندران عنوان کرد: لازم است فرصت‌های شغلی و وضعیت نسبی اشتغال در استان‌ها احصا شود.

ادامه مطلب