اخبار - آرشیو

برگزاری دوره آموزشی توسعه کسب و کارهای اجتماعی
دوره آموزشی توسعه کسب و کارهای اجتماعی توسط واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی توسعه کسب و کارهای اجتماعی گالری

دوره آموزشی توسعه کسب و کارهای اجتماعی توسط واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران برگزار شد.

ادامه مطلب