اخبار شیرپوینت - آرشیو

دیدار دانشجویان و مسئولین

دیدار دانشجویان و مسئولین

دیدار دانشجویان رشته بازاریابی و بهره وری صنوف مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جامعه اسلامی کارگران با رئیس مجتمع امور صنفی و عضو شورای شهرساری

ادامه مطلب